Tiskové zprávy

Snahy o nové pojetí energetických koncepcí se spojily

Česká zemědělská univerzita reprezentující Konsorcium projektu ReStEPa Energetická agentura Zlínského kraje (EAZK) podepsaly Memorandum o spolupráci, vzájemné podpoře a výměně informací v mezinárodních projektech ReStEP (Regional Sustainable Energy policy – Regionální udržitelná energetická politika) a CEP-REC (Introduction of Regional Energy Concepts – Zavádění územních energetických koncepcí).

„Řešení problematiky udržitelného rozvoje OZE, případně dalších energetických zařízení na podkladě hodnocení místních přírodních a druhotných zdrojů vyžaduje součinnost veřejných i podnikatelských subjektů a široké veřejnosti, tak aby dosaženo, co nejvyšší synergie a kýženého výsledku zlepšení stavu životního prostředí,“ konstatuje se v memorandu.

Jeho předmětem je vzájemná spolupráce smluvních stran v oblasti přípravy společných dokumentů a metodologií jako jsou analýzy možného rozvoje OZE, využití nástrojů ReStEP a Regional Sources Assessmentu při tvorbě územních energetických koncepcí, navázání databáze ReStEP na stávající datové struktury Zlínského kraje, při tvorbě strategických dokumentů, při využití stávajícího podnikatelského potenciálu možných investorů a výrobců na území Zlínského kraje a přípravě investičních záměrů směřujících k danému cíli, kterým je podpora energetické soběstačnosti, zaměstnanosti, rozvoje venkova a turistiky a ke zlepšení stavu ovzduší, a to v dlouhodobém horizontu.

Oba projekty se věnují podobné tématice a jejich propojení bylo doporučeno i ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu. Pro územní energetické koncepce tak může vzniknout velmi zajímavý impuls, kdy jsou do tohoto procesu zahrnuty zcela nové přístupy a strategické plánování krajů tak dostává novou dimenzi. Využití datových infrastruktur a maximálního množství dostupných informací vázaných k danému území povede jak k objektivizaci strategií, tak ke zefektivnění regionální energetiky jako takové.

„Chtěli bychom společným postupem dosáhnout vyšší účinnosti výstupů obou našich projektů“, prohlásila při podpisu dokumentu ředitelka EAZK Miroslava Knotková. „Pokud budeme naše postupy i vnější kroky synchronizovat, vznikne unikátní metodika i datové podklady a pro implementaci těchto nástrojů budeme moci lépe získat podporu ze strany státní správy a samosprávy. Navíc se zde otevírá možnost návazných aktivit a projektů, ať už na národní nebo mezinárodní úrovni.“

Mezinárodní projekt CEP-REC podpořený z Central Europe Programme se zabývá tvorbou a implementací regionálních energetických koncepcí. EAZK koordinuje proces zpracování a taktéž se na zpracování Územní energetické koncepce Zlínského kraje podílí. Koncepce  jednoznačně ukáže směřování energetiky regionu v nadcházejících letech. Partnery projektu je kromě českého Ministerstva průmyslu a obchodu 12 dalších středoevropských institucí.