Aktivita 1 – Řízení projektu
Aktivita probíhala po celou dobu projektu, tedy od listopadu 2011 do října 2014.
Řízení projektu je základní organizační aktivitou projektu. Zahrnuje plánování, řízení, hodnocení projektu, jednotlivých aktivit, pokroku a výstupů. Pro řízení byl jmenován všemi příjemci řídící výbor, který představuje hlavní rozhodovací a strategický orgán projektu. Byl jmenován 19. října 2011 a do konce projektu bylo uskutečněno 29 porad ŘV. Aktivita zahrnovala současně i realizaci setkání pracovních týmů, které probíhaly průběžně a dle potřeby projektu.

Aktivita 2 – Monitoring řízení projektu
Aktivita probíhala po celou dobu projektu.
V rámci aktivity byl prováděn monitoring realizace projektu, sbírání podkladů pro monitoring a příprava monitorovacích zpráv pro Evropskou komisi. V rámci monitoringu byly sledovány návaznosti na dosažené kontrolní body, postupné cíle a odchylky od harmonogramu, dále věcné plnění dílčích částí projektu, sledování čerpání finančních prostředků a shromažďování podkladů k výstupům projektu. Nedílnou součástí aktivity byla účast na jednání ŘV, příprava monitorovacích zpráv a spolupráce na přípravě jednání a workshopů v rámci projektu.

Aktivita 3 – Audit
Audit je vzhledem k objemu poskytnutých prostředků standardní aktivitou požadovanou ze strany Evropské komise. v rámci projektu byl rozdělen na tři dílčí části a rovnoměrně rozvrhnut do celého projektového období.

Aktivita 4 – Spolupráce a vytváření návazných projektů
Aktivita byla zahájena v červenci 2012 a oficiálně naplněna v září 2013, nicméně další projektové záměry nad rámec aktivity byly utvářeny a podávány i později.
Mezi hlavní cíle této aktivity spadala výměna zkušeností mezi ostatními projekty a jejich týmy a navázání spolupráce s možností zahájení společných projektů navazujících na zpracování výsledků. K tomuto účelu realizační tým RESTEP využíval stávajících kontaktů v rámci svých činností, minulé spolupráce s partnery v zájmové oblasti i nových kontaktů získaných v rámci činností souvisejících s projektem. Do konce projektu bylo dosaženo následujících výsledků:

  • Iniciace podání projektového návrhu v rámci výzvy TAČR – Program centra kompetence – Projekt Centrum EUbio – ekonomicky efektivní využití biomasy jako energetického a materiálového zdroje budoucnosti.
  • Iniciace podání projektu v rámci výzvy TAČR – podán návrh projektu Hodnocení ekonomických dopadů v rámci systému Regional Sources Assessment.
  • Byla iniciována jednání s externími subjekty, které mají v rámci své činnosti blízko k hlavní problematice projektu, byl představen projekt ReStEP a poté byla diskutována možná spolupráce či konkrétní podoby praktického využití.
  • Byla navázána spolupráce s Energetickou agenturou Zlínského kraje, která realizuje projekt tvorby metodiky krajských energetických koncepcí, jenž úzce navazuje na ReStEP.
  • 23. dubna 2013 byl na ČZU pořádán workshop, jehož cílem byla iniciace vytvoření projektu a centra EUbio, jehož účelem bylo kompetentní propojení biomasy ve všech souvislostech, od jejího vzniku až po využití odpadu.ochranu biodiverzity na agronomicky využívaných plochách.
  • V červnu 2014 byl podán do národního programu TAČR projekt zaměřený na vypracování rozšířujícího modulu RESTEP zohledňujícího ochranu biodiverzity na zemědělsky využívaných plochách.
  • V srpnu 2014 byl podán do národního programu NAZV KUS projekt zaměřený na další rozvoj plánování a využívání biomasy v rámci programu RESTEP.
  • V říjnu 2014 byl podán do programu LIFE navazující mezinárodní projekt Danube RESTEP zaměřený na implemetaci dosažených výsledků za hranicemi ČR se zaměřením na Podunajský region.

Aktivita 5 – Plán komunikace po dokončení projektu
Aktivita byla realizována od dubna 2014 do konce projektu.
Koordinátor projektu ve spolupráci s ostatními partnery vytvořil tzv. After-LIFE Communication Plan, který stanoví plán budoucích, poprojektových aktivit. Ty se týkají především rozšíření projektu a předání výsledků a výstupů po skončení projektu ReStEP.

Aktivita 6 – Kritická místa a bariéry
Aktivita probíhala v období od 1. listopadu 2011 do 31. března 2012.
Výstupem aktivity je studie Identifikace kritických míst, slabin a odborných bariér při navrhování, posuzování a schvalování nových, zejména obnovitelných zdrojů energie, týkající se především legislativy. V rámci aktivity proběhly workshopy zaměřené na veřejnost, odbornou veřejnost a státní složky.

Aktivita 7 – Interaktivní mapa – datové zdroje
Aktivita probíhala po celou dobu trvání projektu, tedy od listopadu 2011 do října 2014.
Ve spolupráci se stakeholdery byly shromážděny datové podklady pro interaktivní mapu, byly nastaveny podmínky jejich využití a doplnění o položky, které nejsou aktuálně k dispozici. Tyto datové zdroje posloužily jako podklad pro programování interaktivní mapy IS RESTEP i pro definování přístupů v rámci nové metodiky.

Aktivita 8 – Interaktivní mapa – tvorba a testování
Aktivita probíhala od února 2013 do konce projektu.
V rámci aktivity 8 byl vytvářen hlavní výstup projektu, software interaktivní mapy, jako základní součást metodiky a podklad pro posuzování a povolování obnovitelných zdrojů energie – IS RESTEP. Interaktivní software využívá všechny dostupné databáze se vztahem k danému tématu a podrobně popisuje místní podmínky, bude možné stanovit pro vybranou lokalitu jak urbanistickou strategii, tak technologie vhodné k umístění v daném území, a to napříč všemi OZE – energie z biomasy, sluneční, větrná, geotermální a vodní energie pro volitelný způsob využití (teplo, elektřina, motorová paliva). IS RESTEP, podrobný textový manuál a stejně tak i videomanuál jsou dostupné z těchto stránek

Aktivita 9 – Nové metodické přístupy
Aktivita probíhala od listopadu 2011 do záři 2014.
Na základě identifikace kritických míst, slabin a odborných bariér při navrhování, posuzování a schvalování nových, zejména obnovitelných zdrojů energie, byla vypracována nová metodika, tzv. Regional Sources Assessment (RSA), která umožňuje objektivní hodnocení těchto zdrojů a jejich vlivů na životní prostředí. Řešení této aktivity spočívalo zejména v realizaci odborných workshopů, emailových konferencí a tvorbě metodické příručky RSA. Mezi únorem 2012 a červnem 2013 bylo zrealizováno pět odborných workshopů pro zástupce cílových skupin z řad státní správy, samosprávy, investorů a veřejnosti a v červenci 2013 a lednu 2014 byly realizovány dvě z celkového počtu tří emailových konferencí. Podněty a připomínky z workshopů a emailových konferencí byly zapracovány do finální verze metodické příručky.

Aktivita 10 – Implementace metodiky a interaktivní mapy
Aktivita probíhala v období od dubna 2013 do záři 2014.
Cílem aktivity bylo vytvoření detailního Plánu implementace výstupů projektu, který zahrnuje harmonogram a přehled aktivit, při kterých byla představena vytvořená metodika a interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie, a prezentaci těchto nástrojů v rámci využití v praxi. V rámci aktivity probíhaly workshopy zaměřené na prezentaci projektu a představení zástupcům veřejné správy. Dále byly realizovány e-learningové kurzy. Aktivita zahrnovala také prezentaci a diseminaci projektu v zahraničí, jež popisuje následující tabulka:

 Maďarsko  Budapešť  Danubiom workshop, Istvan University  13. 11. 2014
 Slovensko  Štrbské pleso  Prezentace na semináři Bioplyn a konferenci Odpadové vody  21. – 23. 10. 2014
 Německo  Lipsko  TREC workshop, představení projektu v Deutsches Biomasseforschungszentrum  10. – 11. 9. 2014
 Rakousko  Vídeň  Konference Scientific Support for the DANUBE Strategy  25. 6. 2014
 Rakousko  Vídeň Prezentace v Rakouské energetické agentuře  9. 4. 2014
 Švédsko  Stockholm Švédský biom, Švédská energetická agentura  2. 10. 2013
 Rakousko  Wels  Konference The Worls Sustainable Energy Days  28. 2. 2013

 

Aktivita 11 – Principy metodiky a mapy – kampaň
Aktivita probíhala v období od dubna 2013 do října 2014.
Tato aktivita zahrnovala zejména realizaci PR akcí, zaměřených na cílové skupiny z řad investorů, veřejnosti a provozovatelů jednotlivých zdrojů OZE, za účelem seznámení s možnostmi interaktivní mapy a možnostmi jejího využití v praxi. Byl vytvořen Plán komunikace, který stanovil časový plán komunikačních aktivit pro podporu implementace projektu a pravidla a hlavní cíle pro PR akce zaměřené na uvedené cílové skupiny. Vymezil konání seminářů, praktických workshopů, veřejných besed a práci s médii. Vlastní komunikační kampaň byla zahájena 10. října 2013 na mezinárodní konferenci Výstavba a provoz bioplynových stanic v Třeboni a v rámci projektového období byla ukončena v létě 2014. Osvěta a další prezentace výsledků projektu ale pokračuje i po ukončení oficiálního projektového období.

Aktivita 12 – Posílení vztahů VaV – podnikatelé – veřejná správa
Aktivita probíhala od října 2013 do konce projektového období, tedy října 2014.
Posílení vztahů mezi veřejnou správou, podnikateli a výzkumným a vzdělávacím sektorem probíhalo na úrovni zmapování a otevření datových zdrojů pro široké využití a společných informačních aktivit. Důležitou součástí bylo rovněž zvýšení povědomí investorů a nižších úrovní státní správy o významu výzkumu v oboru využití přírodních zdrojů, biodiversity a udržitelné energetiky, včetně posílení podpory ze strany veřejných financí.

Aktivita 13 – Monitoring a hodnocení dopadů
Aktivita probíhala v období od listopadu 2011 do prosince 2011 a následně pokračovala v období od dubna 2013 do října 2014.
Systematický monitoring a hodnocení dopadů realizace projektu zahrnoval sledování stavu před a po implementaci nové metodiky interaktivní mapy, včetně povědomí v rámci jednotlivých skupin a zlepšení vztahů mezi veřejnou správou, podnikateli a výzkumným a vzdělávacím sektorem. Hodnocení a monitoring dopadů má dva hlavní směry. První monitoruje pohled cílových skupin (stakeholderů) na dostupnost informací a plánování v oblasti OZE, druhý aplikuje nástroje interaktivní mapy ReStEP na již existující záměry nebo strategie týkající se OZE. Byly vyhodnoceny již existující investičních projekty, v nichž bylo možné aplikovat metody hodnocení dle nově vytvořených metodik. V rámci aktivity byly také vytvořeny dotazníky, které posloužily k hodnocení předpokladů a očekávání cílových skupin před uvedením nástroje ReStEP.

Aktivita 14 – Logo a informační tabule
Aktivita probíhala od listopadu 2011 do října 2014.
V úvodu projektu byla vytvořena vizuální identita projektu – logo projektu a další prvky zahrnující publicitu programu Life+ jako např. propagační a prezentační materiály, roll-up atd. Tyto materiály byly k dispozici zejména účastníkům našich workshopů, seminářů a konferencí.

Aktivita 15 – Webová stránka
Aktivita probíhala od listopadu 2011 do října 2014.
Webová stránka slouží v celém průběhu projektu i po jeho ukončení pro vnitřní i vnější komunikaci a informování členů týmu, zejména partnerů – stakeholderů a cílových skupin, o průběhu projektu. Na webu jsou zveřejňovány podrobné informace, výstupy, časové plány externích aktivit projektu, zejména termíny a programy seminářů, workshopů, besed, podklady pro média a další oficiální zprávy. Aktualizace webových stránek projektu probíhá kontinuálně s dosaženými výstupy a prezentací jednotlivých částí. Na webových stránkách jsou umístěny rovněž vybrané výstupy projektu a samozřejmě také vstup do interaktivní mapy, resp. do celého softwaru ReStEP.

Aktivita 16 – Neodborná zpráva
Aktivita probíhala v posledních třech měsících projektového období.
Na konci projektu byla zpracována zpráva, představující projekt veřejnosti, uvádějící jeho cíle, záměry a dosažené výsledky. K nahlédnutí či stažení zde

Aktivita 17 – Práce s médii
Aktivita probíhala po celou dobu trvání projektu.
Práce s médii zahrnovala všechny dostupné možnosti komunikace. V průběhu projektu byla vydána řada tiskových zpráv, byly iniciovány reportáže, odborné relace, vydávána fotodokumentace apod. Na projektovém webu www.restep.cz jsou pravidelně zveřejnovány aktuální informace, novinky, plánované semináře a workshopy. Z významnějších mediálních výstupů lze jmenovat článek Životní cyklus hovoří pro obnovitelné zdroje, který byl zveřejněn v časopise Energie 21 (číslo 1/2013) a na stejnojmenném webu. V úvodu projektového období byl projekt RESTEP představen studentům a zaměstnancům České zemědělské univerzity v Praze prostřednictvím článku Projekt interaktivní mapy uspěl, který vyšel ve Zpravodaji ČZU (číslo 3/2011). V květnovém čísle časopisu Odpadové fórum vyšel článěk Biologicky rozložitelné odpady – mapa podmínek pro výrobu bioplynu (číslo 5/2014). Projekt byl dále také prezentován na semináři k aktuální výzvě programu LIFE+ a na konferenci Revolvingového fondu realizované partnerem projektu MŽP.
Dne 19. a 20.5.2014 byla na stanici Český rozhlas Regina odvysílána krátká reportáž představující projekt a interaktivní mapu OZE. V rámci aktivity bylo také vytvořeno krátké propagační video. Další audio reportáž (15. minuta vysílání) vznikla v rámci tiskové konference na ČZU a byla odvysílána 23.10.2014 na stanici Český rozhlas Plus.

Seznam článků publikovaných v rámci webového prostředí:

 Název článku  Publikováno  Web  Odkaz na článek
 Životní cyklus hovoří pro obnovitelné zdroje  8. 2. 2013  Energie21  Odkaz
 LCA hovoří ve prospěch obnovitelných zdrojů  12. 2. 2013  Třetí ruka  Odkaz
 LCA hovoří ve prospěch obnovitelných zdrojů  12. 2. 2013  Enviweb  Odkaz
 Na poli se dají vypěstovat i gigajouly  19. 3. 2014  Třetí ruka  Odkaz
 Na poli se dají vypěstovat i gigajouly  31. 3. 2014  Ekolist  Odkaz
 Na poli se dají vypěstovat i gigajouly  2. 4. 2014  Enviweb  Odkaz
 Pardubický kraj: Projekt RESTEP chce vytvořit  systém v obnovitelných  zdrojích  2. 5. 2014  Parlamentní listy  Odkaz
 Biologicky rozložitelné odpady – mapa podmínek pro výrobu bioplynu  22. 9. 2014  TZB – info  Odkaz
 ČZU představí projekt plánování OZE nepoškozující životního prostředí  20. 10. 2014  NAŠE VODA  Odkaz
 ČZU představila praktický nástroj k plánování obnovitelných zdrojů  energie  22. 10. 2014  Agris  Odkaz
 ČZU představila praktický nástroj k plánování obnovitelných zdrojů  energie  23. 10. 2014  BusinessInfo.cz  Odkaz
 ČZU představila praktický nástroj k plánování obnovitelných zdrojů  energie  24. 10. 2014  Parlamentní listy  Odkaz

Aktivita 18 – Technické publikace na základě projektu
Aktivita proběhla v období od října 2013 do října 2014.
Cílem aktivity 18 bylo zpracovat informace atraktivní pro odbornou veřejnost a výzkum, a publikovat je formou článků v odborných časopisech (tištěných popř. elektronických).