Workshop hodnocení dopadů výstavby a provozu obnovitelných zdrojů energie

Datum: 14.5.2019

Místo konání: Kolegové z Univerzity J. E. Purkyně pořádají workshop, kde bude představena nová metodika

Workshop pro zástupce samospráv a MAS proběhne 14. 5. 2019 na půdě Spolku pro obnovu venkova v Ústeckém kraji v Brozanech nad Ohří. V rámci workshopu bude představena metodika vytvořená v rámci projektu Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy podpořeného Národní agenturou pro zemědělský výzkum. Metodika zjišťování vlivu obnovitelných zdrojů energie na hospodářství a ŽP mikroregionu/MAS byla certifikována na podzim 2018 a má za cíl umožnit hodnocení dopadů výstavby a provozu OZE na území obce/mikroregionu.

Metodika je ke stažení zde.

Workshop na Ministerstvu životního prostředí 24.10.2014

Datum: 24.10.2014

Místo konání: Praha

Plánovaný workshop se bude věnovat především tématu implementace modulu druhové ochrany a ochrany ovzduší do projektu ReStEP. Seminář je otevřen odborníkům v těchto oblastech, ale také odborné veřejnosti.

Zájemci se mohou přihlásit na e-mailové adrese: leos.gal@restep.cz

Prezentace interaktivní mapy na konferenci GIS Esri

Začátek: 22.10.2014

Konec: 23.10.2014

Místo konání: Praha

V rámci 23. ročníku konference společnosti ESRI Česká republika, která se uskuteční 22.-23. října 2014 v Praze v kongresovém centru na Vyšehradě, bude účastníkům představena interaktivní mapa ReStEP. Konference GIS Esri je největší konferencí věnovanou geoinformatice v České republice. Každoročně seznamuje účastníky s novinkami v oblasti GIS a nejzajímavějšími projekty, které se za uplynulý rok uskutečnily, nebo které právě probíhají. Prezentace mapové aplikace bude probíhat formou posteru (banner 27) a praktické ukázky pro případné zájemce.

Program konference a další informace naleznete zde.

Závěrečná konference projektu ReStEP

Datum: 21.10.2014

Místo konání: Praha

Cílem konference je celkové shrnutí řešení projektu, představení stěžejních výstupů a možností, které nabízí informační systém ReStEP v podobě interaktivní mapy projektu. Externí spolupracovníci zároveň představí konkrétní výstupy projektu v praxi a zhodnocení možností budoucího využití projektu.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

21. října 2014, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchdol, Velká zasedací místnost Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Hodnotící workshop projektu ReStEP na Ministerstvu životního prostředí

Datum: 16.9.2014

Místo konání: Praha

V úterý 16. září proběhne hodnotící worshop projektu ReStEP, na kterém budou představeny jednotlivé výstupy projektu včetně toho nejdůležitějšího – interaktivní mapy obnovitelných zdrojů. Cílem semináře je konfrontace mapy s odborníky z akademické i podnikatelské sféry, její hodnocení a diskuze nad jednotlivými tématy zahrnutými v mapové aplikaci.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

16. září 2014, od 13,00 do 16,00 hod., Vršovická 1442/65, Praha 10, zasedací místnost č. 959

PROGRAM:

13,00 Zahájení   prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. (ČZU)

13,05 Představení projektu a jeho výstupů   Ing. Leoš Gál (VÚMOP)

13,45 Přestávka na kávu

13,50 Prezentace hlavního výstupu – Interaktivní mapové aplikace (IS ReStEP)   Ing. Vladimír Papaj, Ph.D. (VÚMOP)

15,30 Diskuzea občerstvení

16,00 Zakončení


Ze strany partnerů a řešitelů projektu se workshopu zúčastní zástupci České zemědělské univerzity, Ministerstva životního prostředí, Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, ECO trend Research Centre a CZ BIOM – Českého sdružení pro biomasu.

Workshop na Ministerstvu životního prostředí: Efektivní Strategické, energetické a územní plánování ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie

Datum: 30.4.2014

Místo konání: Praha

MOŽNOSTI VYUŽITÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ReStEP VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Projekt ReStEP má za cíl vypracovat, zavést do praxe a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu pro navrhování a posuzování energetických strategií a záměrů, a to z hlediska efektivního využití přírodních zdrojů a reálné ochrany ŽP prostřednictvím interaktivní mapy lokálních podmínek.
Obnovitelné a druhotné zdroje energie mohou životní prostředí zatěžovat svými nároky na prostor, suroviny, dopravu a mohou mít nepříznivý vliv na přírodu a krajinu. Ne všechna místa jsou vhodná pro všechny druhy a typy technologií OZE. Každá lokalita má svébytný charakter a nabízí člověku určité omezené podmínky. Učíme se tyto podmínky číst, shromažďovat a v podobě interaktivní mapy je předkládat všem, kdo mají o tuto problematiku zájem

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

30. 4. 2014, 9.00 – 11.45 hod., Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 64, Praha 10, zasedací místnost č. 959

Na workshopu promluví prof. Pavel Tlustoš, děkan FAPPZ ČZU, a další zástupci projektových partnerů, včetně MŽP. Tématem jsou především praktické aspekty – možnosti a příklady využití interaktivní mapy a metodiky u veřejné správy i soukromých subjektů.

Těšíme se na setkání s Vámi při této příležitosti!

Představení IS ReStEP v krajích

Začátek: 29.4.2014

Konec: 24.6.2014

Místo konání: kraje ČR

Od dubna do června bude na jednotlivých krajských úřadech probíhat workshop Efektivní strategické, energetické a územní plánování ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Cílem workshopu je představení možností, které nabízí informační systém ReStEP k využití ve veřejné správě v souvislosti s problematikou efektivního využití přírodních zdrojů i finančních prostředků v rámci výstavby a provozování OZE, při přípravě strategických dokumentů a jako podpůrný nástroj v rozhodovacích procesech.

Ze strany řešitelů projektu se workshopu zúčastní zástupci České zemědělské univerzity, Ministerstva životního prostředí a dalších zapojených institucí, zejména pak: prof. Pavel Tlustoš, Ing. Leoš Gál, RNDr. Vladimír Papaj, Ing. Jan Matějka, Ing. Lukáš Pacek, Ing. Jan Habart, Ph.D., Ing. Luboš Nobilis, Bc. Marek Záveský, Bc. Pavel Gruntorád a jiní. Projekt bychom rádi představili pracovníkům krajského úřadu, jejichž agenda je zaměřena na problematiku územního plánování a regionálního rozvoje, životního prostředí, včetně posuzování vlivů na životní prostředí (SEA/EIA) a energie, resp. obnovitelných zdrojů energie. V rámci workshopu bude vytvořen prostor pro diskusi, v rámci které uvítáme konkrétní dotazy a případné připomínky k projektu.

Workshop Pardubice: Efektivní Strategické, energetické a územní plánování ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie

Datum: 29.4.2014

Místo konání: Pardubice

MOŽNOSTI VYUŽITÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ReStEP VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Cílem workshopu je představení možností, které nabízí informační systém ReStEP k využití ve veřejné správě v souvislosti s problematikou efektivního využití přírodních zdrojů i finančních prostředků v rámci výstavby a provozování OZE, při přípravě strategických dokumentů a jako podpůrný nástroj v rozhodovacích procesech.
Projekt ReStEP si klade za cíl vypracovat, otestovat a v souladu s legislativními předpisy v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry rozšířit praktické využití nové komplexní metody pro navrhování a posuzování energetických záměrů, a to z hlediska efektivního využití přírodních zdrojů a reálné ochrany ŽP prostřednictvím interaktivní mapy lokálních podmínek.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

29. 4. 2014, 10.00 hod., Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 120, zasedací místnost v 1. poschodí (budova C – bývalá Reálka)

Ze strany řešitelů projektu se workshopu zúčastní zástupci České zemědělské univerzity, Ministerstva životního prostředí a dalších zapojených institucí, zejména pak: prof. Pavel Tlustoš, Ing. Leoš Gál, Ing. Jan Matějka, Ing. Jan Habart, Ph.D., Ing. Lukáš Pacek, Ing. Luboš Nobilis, RNDr. Vladimír Papaj, Bc. Marek Záveský, Bc. Pavel Gruntorád a jiní. Projekt bychom rádi představili pracovníkům krajského úřadu, jejichž agenda je zaměřena na problematiku územního plánování a regionálního rozvoje, životního prostředí, včetně posuzování vlivů na životní prostředí (SEA/EIA) a energie, resp. obnovitelných zdrojů energie. V rámci workshopu bude vytvořen prostor pro diskusi, v rámci které uvítáme konkrétní dotazy a případné připomínky k projektu.

Těšíme se na setkání s Vámi při této příležitosti!

Beseda k implementaci metodiky a interaktivní mapy ReStEP

Datum: 23.4.2014

Místo konání: Ústí nad Labem

Obnovitelné a druhotné zdroje energie mohou životní prostředí zatěžovat svými nároky na prostor, suroviny, dopravu, ráz krajiny. Ne pro všechna místa jsou vhodné všechny druhy OZE a typy technologií, každá lokalita má svébytný charakter a nabízí člověku určité podmínky. Učíme se tyto podmínky číst, shromažďovat a v podobě interaktivní mapy je předkládat všem, kdo mají o tuto problematiku zájem.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

23. 4. 2014,10.00 – 12.00 hod., Fakulta životního prostředí, UJEP, Králova výšina 3132/7, Ústí nad Labem, aula – přízemí

Veřejná beseda je součástí projektu Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) řešeného konsorciem vedeným Českou zemědělskou univerzitou a spolufinancovaného z evropského programu LIFE+ Projekt ReStEP si klade za cíl vypracovat, zavést do praxe, otestovat a rozšířit v rámci veřejné správy i podnikatelské sféry novou komplexní metodu pro navrhování a posuzování energetických záměrů, a to z hlediska efektivního využití přírodních zdrojů a reálné ochrany ŽP prostřednictvím interaktivní mapy lokálních podmínek.

Těšíme na setkání s Vámi při této příležitosti!

Praktický workshop k implementaci metodiky a interaktivní mapy ReStEP

Datum: 31.3.2014

Místo konání: Brno

Obnovitelné a druhotné zdroje energie mohou životní prostředí zatěžovat svými nároky na prostor, suroviny, dopravu, ráz krajiny. Ne pro všechna místa jsou vhodné všechny druhy OZE a typy technologií, každá lokalita má svébytný charakter a nabízí člověku určité podmínky. Učíme se tyto podmínky číst, shromažďovat a v podobě interaktivní mapy je předkládat všem, kdo mají o tuto problematiku zájem.
Praktický workshop je součástí projektu Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) řešeného konsorciem vedeným Českou zemědělskou univerzitou a spolufinancovaného z evropského programu LIFE+.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

31. 3. 2014, BIOMASA – Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví Brno – Výstaviště
pavilon P, sál P1 / stánek CZ Biom, 13:30 – 17:00 hod.

Těšíme na setkání s Vámi při této příležitosti!