Tiskové zprávy

Interaktivní mapa pomůže plánování a využívání obnovitelných zdrojů energie

Vytvořit nástroj pro plánování, hodnocení a využití jednotlivých obnovitelných zdrojů energie, aplikovatelný na celém území České republiky je hlavním cílem projektu ReStEP (Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources).

Jedná se o interaktivní mapu ve struktuře vrstev grafického prostředí GIS, která je schopna definovat potenciál a souvislosti všech obnovitelných zdrojů energie ve zvoleném území. Dále bude zahrnut přístup ke krajinnému rázu, kapacitním a technickým možnostem přenosových soustav, ale i k aktuálním potřebám obcí a krajů. Projekt, který byl zahájen počátkem listopadu, je jako jeden z prvních v ČR financován z evropského programu LIFE+, z prioritní osy Environment Policy and Governance.

Přírodní zdroje jsou zásadním bohatstvím regionů, v nichž se vyskytují. Platí to také pro obnovitelné zdroje, které mají svoje možnosti a limity, jako je například biomasa nebo voda. Proto je nutné více úsilí věnovat strategii nakládání s nimi a efektivitě jejich využití.

Nositelem projektu je Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) spolu s dalšími pěti partnery včetně Ministerstva životního prostředí. „Jedná se o výrazný úspěch na poli čerpání evropských dotací a svým způsobem i vysoce prestižní záležitost,“ upozorňuje profesor Pavel Tlustoš, děkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU a předseda řídicího výboru ReStEP.

Na mapu naváže legislativně ukotvená metodika v podobě RSA systému (Regional Sourcess Assessment). Tím vzniknou komplexní podklady pro strategické a územní plánování na úrovni veřejné správy i pro posuzování jednotlivých projektů. „Jak pro regiony a obce, tak pro podnikatele vznikne nástroj, jehož využití umožní efektivní nakládání s místními zdroji a omezí nekontrolovanou či neefektivní výstavbu obnovitelných zdrojů energie,“ dodává Marek Záveský, koordinátor projektu.

Další informace jsou v příloze.


O České zemědělské univerzitě v Praze

Česká zemědělská univerzita je třetí největší univerzitou v Praze. Spojuje více než stoletou tradici s nejmodernějšími technologiemi a progresivními směry vědy a výzkumu v oblasti zemědělství, lesnictví, ekologie, technologií a techniky, ale i související ekonomiky a řízení. Díky rozsáhlým mezinárodním aktivitám, moderně vybaveným laboratořím a dalšímu zázemí včetně školních podniků nabízí moderní vzdělávání, možnost zapojit se do vědeckých projektů, ale i prostředí k osobnímu růstu. Česká zemědělská univerzita zajišťuje kompletní vysokoškolské studium, letní školy, speciální kurzy, univerzitu třetího věku. Ve výzkumné oblasti spolupracuje s mnoha vědecko-výzkumnými institucemi i soukromým sektorem.

Kontakty pro novináře:

Mgr. Josef Beránek
+420 774 557 699
tiskove@czu.cz
www.czu.cz


Příloha tiskové zprávy

Projekt interaktivní mapy

Mezi 183 projekty podpořenými z fondu Evropské unie pro životní prostředí LIFE+ je i projekt, který předložila ČZU v Praze. Jeho cílem je vytvořit interaktivní mapy alternativních zdrojů energie, jejich výskytu a možností lokálního využití.

Projekty LIFE+ jsou specifické tím, že jsou zaměřeny na problematiku životního prostředí, které přesahují vědeckou oblast směrem k rozhodovacím a legislativním procesům. Podle děkana FAAPZ prof. Ing. Pavla Tlustoše, CSc., navrhovatele projektu interaktivní mapy alternativních zdrojů energie, tento záměr zaujal svojí komplexností – pokrývá celou republiku a díky širokému spektru partnerů i všechny podstatné alternativní zdroje energie.

Co přesně bude výstupem projektu?

Interaktivní mapa rozložení vhodných obnovitelných zdrojů v jednotlivých regionech. Podnikání v oblasti obnovitelných zdrojů je a bude atraktivní, ale máme za to, že se s nimi někdy nakládá nerozvážně a nehospodárně, příkladem je třeba přeprava biomasy na velké vzdálenosti. Naší snahou je vytipovat možnosti obnovitelných zdrojů v jednotlivých lokalitách, vzájemně porovnat jednotlivé zdroje a naznačit minimalizaci souvisejících energetických výdajů. Proto je právě důležité, aby byly zahrnuty odlišné zdroje do jedné podrobné mapy, která bude průběžně aktualizovaná.

Komu bude mapa sloužit?

Takový nástroj bude užitečný pro zákonodárce, státní i veřejnou správu a pro strategické plánování soukromých společností. Pozitivní odezvu máme ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Asociace krajů a dalších institucí, které řeší strategický rozvoj regionů.


Základní informace o projektu

Cílem projektu Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (Regionální energetická politika založená na interaktivní mapě obnovitelných zdrojů) je vytvořit, zavést do praxe a rozšířit v rámci veřejné správy a podnikatelského sektoru nový komplexní nástroj pro územní plánování v oblasti navrhování a posuzování projektů energetických zdrojů. Hlavním hlediskem je účelné využívání přírodních zdrojů a ochrana životního prostředí s cílem, aby počet nesprávně posouzených projektů obnovitelných zdrojů energie se snížil na polovinu. Nová metoda bude využívat inovativní softwarový nástroj – interaktivní mapu podmínek pro využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie včetně biopaliv.

Stávající rozmach obnovitelných zdrojů energie a výroby biopaliv byl zahájen systémem kvót a dotací bez ohledu na místní specifika a nadregionální souvislosti. Stávající systémy podpory nejsou dostatečně flexibilní a nemohou tak reagovat na všechny důsledky překotného vývoje v této oblasti. Tím vzniká napětí mezi obnovitelnými zdroji energie na straně jedné a přírodními zdroji, biologickou rozmanitostí, kvalitou prostředí v sídelních lokalitách, bezpečností potravin a ochranou místního klimatu na straně druhé.

Uvedený nástroj zahrne území celé republiky a všechny potenciální obnovitelné zdroje energie a biopaliv. Bude vymezovat možnosti a parametry pro jejich využití v dlouhodobém měřítku s ohledem na zásady hospodářské a sociální udržitelnosti, stejně jako ochranu životního prostředí, zachování biodiverzity, bezpečnost potravin a snahu o energetickou soběstačnost v dané lokalitě.

Partnery projektu jsou Česká technologická platforma pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu, ECO trend Research centre s.r.o., CZ Biom – České sdružení pro biomasu, GEODÉZIE – TOPOS a.s. a Ministerstvo životního prostředí ČR.

Rozpočet tříletého projektu činí 1 538 534 EUR (přibližně 37 milionů Kč), přičemž polovinu tvoří dotace.