Novinky

Principy práce s ReStEP jako nástrojem Regional Sources Assessmentu (RSA)

Přístup do RESTEP bude umožněn pro všechny cílové skupiny uživatelů z webu www.restep.cz. Pro zpracování RSA je nutné absolvovat několik kroků:

1) Vymezení území
Prvním krokem při zpracování RSA je volba zájmového území. Pro jeho vymezení má uživatel k dispozici mapové okno aplikace s podkladovou mapou (ortofotosnímkou) a sadu nástrojů pro výběr základních prostorových prvků. Systém obsahuje standardní sadu nástrojů pro definici zájmového území (výběr prvků plochou – kruhem, obdélníkem, polygonem, výběr prvků linií a výběr prvku bodem) Nejmenší plošní jednotkou pro definici zájmového území je obec. Výběrem konkrétní obce / obcí definuje uživatel zájmové území pro další analýzy. Systém uživateli umožní vyhledávat konkrétní správní jednotky (obce, ORP, katastry) podle jejich: názvů, identifikačních čísel ČSÚ, nebo podle PSČ. Definici zájmového území uživatel ukončí přechodem k dalšímu kroku.

2) Volba okruhů zájmu (témata pro detailní analýzy)
Po definici zájmového území systém uživateli připraví základní popisné statistiky pro všechny tematické okruhy, které jsou v systému implementovány a ve vybraném zájmovém území je lze statisticky vyhodnotit. Standardní formou výstupu je tabulkové a grafické vyjádření souhrnných informací pro zájmové území a jejich srovnání s vyššími administrativními jednotkami (kraj, ČR). Cílem zpracování je předložit uživateli podklad pro rozhodnutí, která z témat (okruhů) chce dál v zájmovém území analyzovat podrobněji. Pro tato témata bude uživatel moci v dalším kroku zadávat vlastní vstupní parametry a modelovat výstupy na základě osobních preferencí nebo místních specifik.

3) Modelování výstupů
Systém bude implementován způsobem, který uživatelům umožní, u vybraných témat a jednotlivých vrstev, nastavit některé ze vstupních parametrů a tím ovlivnit výsledky analýz. Uživatel tak bude moci v jednotlivých iteracích interaktivně měnit vstupní parametry vybraných vrstev a tím modelovat výstupy prováděných analýz. Je důležité zdůraznit, že uživatel v žádném případě nebude moci ovlivnit parametry jednotlivých analýz ani nastavené limity, pouze bude moci měnit vybrané parametry vstupů do analýz. Z pravidla to budou ty, které se mohou pohybovat v určitém intervalu, nebo mohou nabývat více platných hodnot. Příkladem takových parametrů může být např. procento využití nějakého zdroje. Interaktivita bude v systému implementována formou jednoduchých, uživatelsky komfortních formulářů pro zadávání vstupů, které uživatelům umožní: výběr z předem definovaných hodnot nebo možností, nastavení hodnoty posuvníkem, nebo zadáním konkrétní hodnoty z klávesnice. Cílem interaktivity systému na této úrovni je poskytnout uživatelům možnost optimalizovat průběh a výsledky analýz na základě osobních preferencí, nebo místních specifik a více se tak přiblížit skutečnému stavu v zájmovém území. Přechodem k dalšímu kroku uživatel potvrdí zadané parametry vstupů a spustí proces zpracování detailních analýz a výstupů.

4) Interpretace výsledků
Výsledkem zpracování detailních analýz budou hodnoty sledovaných parametrů ukazatelů, přehledy zastoupení jednotlivých kategorií apod. v tabulkovém, grafickém a mapovém převedení. Pouze na základě výsledků analýz by uživatel zřejmě nebyl schopen přijat nějaká rozhodnutí. Proto je nezbytné výsledky analýz interpretovat. Systém si v tomto ohledu klade za cíl poskytnout uživateli informace a interpretace výsledků expertní povahy co znamená, že na základě výsledků analýz se uživateli rovnou pokusí předložit několik možných řešení i s hodnocením jejich vhodnosti. Vzhledem ke komplexnosti celého systému lze jen stěží předpokládat, do jaké míry se podaří tento záměr realizovat. Vzhledem k širokému spektru cílových skupin uživatelů bude v systému nezbytné implementovat i různé pohledy a detailnost interpretace výsledků (jinak se na stejné výsledky bude dívat investor a jinak např. veřejnost).

Na základě dosažených výsledků analýz a jejich interpretace se uživatel bude moci rozhodnout jestli:

• chce změnit vstupní parametry analýz – pak se musí vrátit k bodu 3,
• chce změnit okruhy zájmu – pak se musí vrátit k bodu 2,
• chce změnit vymezení zájmového území – pak se musí vrátit k bodu 1,
• chce aplikaci ukončit – pak se ze systému odhlásí.