Novinky

Práce na navazujícím modulu BIOMASA zahájena

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) v rámci svého programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství (KUS) podpořila projekt rozvíjející aplikaci RESTEP. Projekt s názvem Komplexní podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití biomasy při respektování potravinové soběstačnosti, ochrany půdy a řešení konfliktů v rámci suchých period (zkráceně modul Biomasa), jehož návrh podal projektový tým ReStEP, získal podporu Ministerstva zemědělství.
Cílem projektu je výzkum využití biomasy na zemědělské půdě pro energetické účely při zachování potravinové soběstačnosti a produkci krmiv. Dále bude provedeno vymezení zemědělských ploch pro pěstování biomasy pro energetické účely a stanovení jejich limitů s ohledem na zachování a ochranu půdy, vody a krajiny. Limity využití biomasy nám také pomohou stanovit vhodné nebo maximální počty hospodářských zvířat v regionech. Vzhledem ke stále častějším výskytům extrémních klimatických událostí, zejména sucha, bude možné modelovat výnosy plodin na základě množství srážek. Nástrojem umožňující zjištění těchto informací bude Modul BIOMASA, který významně rozšíří funkcionalitu již v současnosti dostupného informačního systému ReStEP (např. využití pro přípravu Akčních plánů pro biomasu).
Projekt je plánován na roky 2016 – 2018.